Vad är viktigt att tänka på vid installation av laddstationer för elbilar?

Bilindustrin rör sig allt mer mot eldrivna alternativ i och med skärpta miljömål. EU har som mål att minska utsläpp från bilar med 80–95% till år 2050. Som ett led i detta mål har bl.a. Tyskland beslutat att från och med 2025 stoppa all nyförsäljning av bilar som enbart drivs av fossila bränslen.

Resultatet spås sedermera leda till en ökad försäljning av elbilar. I Sverige finns idag 10 000 elbilar men bara ca. 2000 laddstationer. Representanter från Bergendahls El i Kungälv deltog i ett informationsseminarium där projektering och installation av nya laddstationer diskuterades. Målet var att anskaffa kunskaper för att kunna säkerställa installationer enligt nya EU-krav.

Under lite drygt tre timmar diskuterades hur laddstationer kan installeras för optimal effekt samt optimal säkerhet. Man pratade bl.a. kring portabla laddstationer som följer med vid köpet av elbilar och som kopplas i vanliga vägguttag vilket avråds av Elsäkerhetsverket. Anledningen är att de har visat sig kunna innebära en brandrisk som följd av den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. I och med de uttalade rekommendationerna som finns kan det därmed bli ett invecklat försäkringsärende.

Vidare pratade man också om nya krav för laddstationer. Den 1 juli i år blev det lag på att samtliga laddstationer som installeras skall föregås eller vara skyddade med en rätt sorts jordfelsbrytare. Kortfattat innebär det att fel brytare ej löser ut vid vissa laddningsfel och skapar problem för eldistributionsnätet.

Vid installation av nya laddstationer finns ett statligt “Klimatinvesteringsbidrag” att söka förutsatt ett antal kravspecifikationer.

Läs också tidningen elinstallatörens artikeln om den ökade försäljningen av elbilar >